Maddi və qeyri maddi aktivlərin (əsas vəsaitlərin) qiymətləndirilməsi


Qiymətləndirmənin məqsədləri:


- Bank məhsullarının alınmasının təminatı kimi ipoteka predmetlərinin bazar və likvid dəyərinin qiymətləndirilməsi;
- Sığorta müqavilələrində sığortalanan predmet kimi dəyərinin müəyyənləşdirilməsi hallarında;
- Məhkəmədə kompensasiya və zərərlə bağlı məsələləri həlli üçün;
- Kapitalın dəyərinin və rentabeliyinin hesablanması;
- Aktivlərin qalan istifadə müddətinin müəyyən olunması;
- Köhnəlmə dərəcəsinin təyin olunması;
- Aktivlərin balans hesabatlarında dəyərinin bazar dəyərinə uyğun əks olunması;
- Satılmaqda olan Şirkətin/lərin ümumi satış dəyərinin müəyyən olunması;
- Səhmlərin buraxılmasından əvvəl nominal dəyərinin təyin olunması;
- Aktivlərin satışının təşkil edilməsi.

 

Lazım olan sənədlər - İlkin dəyərinin təsdiq edən sənədlər:


- Maddi və qeyri aktivlərin ilkin dəyərini balansdan təsdiq edən sənəd və s.
Qiymətləndirmənin müddəti : 5 (beş) iş günü.